Verndarstefna barna

Stefna Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu um vernd barna í starfi fyrirtækisins (verndarstefna)

 Tilgangur stefnunnar

  • Tryggja að vernd barna sé í forgangi í allri starfsemi Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu.
  • Tryggja að allt starfsfólk og aðrir sem koma fram fyrir hönd Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu fylgi siðareglum og verklagi sem miðar að því að tryggja vernd barna.
  • Tryggja að starfsfólk og aðrir sem koma fram fyrir hönd Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu þekki siðareglur og verklag um vernd barna og geti brugðist við í þeim aðstæðum sem kunna að koma upp í vinnu þeirra fyrir Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu og tengjast vernd barna.

Ábyrgð

Verndarfulltrúi barna hjá Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu ber ábyrgð á endurskoðun og uppfærslu stefnunnar. Verndarfulltrúi er eigandi Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu og gefur endanlegt samþykki fyrir stefnunni og öllum breytingum eða uppfærslum á henni. Hugrekki – ráðgjöf og fræðsla ber ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt í allri sinni starfisemi.

Löggjöf, alþjóðlegir sáttmálar og viðmið

Þessi stefna tekur mið af íslenskum lögum er varða réttindi og vernd barna. Lög um barnavernd nr.80 (2002) og Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 19 (2013).

Lykilhugtök

Barn/börn
Samkvæmt skilgreiningu Barnasáttmálans eru allir einstaklingar undir 18 ára aldri flokkaðir sem börn.

Vernd barna
Vernd barna á hér við um beina aðkomu að starfi með börnum. Samkvæmt barnaverndarlögum skulu öll þau sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Jafnframt á vernd barna við um óbeina aðkomu Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu að málefnum barna, svo sem myndbirtingar, viðtöl, rannsóknir og annað sem snertir söfnun og/eða birtingu á persónulegum upplýsingum um börn.

Verklag um vernd barna
Allir þeir ferlar og ráðstafanir sem sett eru fram með það að markmiði að stuðla að vernd barna sem tengjast verkefnum Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu. Hér er meðal annars átt við allar fyrirbyggjandi ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja að börn verði ekki fyrir skaða í kjölfar samskipta við Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu og viðbrögð ef upp koma atvik þar sem grunur vaknar um að öryggi barns hafi verið ógnað.

Hugrekki – ráðgjöf og fræðsla
Á við um fyrirtækið Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu og starfsfólk þess.

Verndarstefna

Börn geta verið skjólstæðingar Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu og vernd þeirra er forgangsatriði. Þetta á við um börn sem tengjast starfi Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu með beinum eða óbeinum hætti. Réttur hvers barns til að láta í ljós skoðanir sínar og hafa áhrif á ákvarðanatöku skal í hávegum hafður í vinnu Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu og börn njóta alls þess stuðnings og verndar sem þörf er á í tengslum við þátttökuu þeirra. Öll meðferð persónuupplýsinga sem varða börn, svo sem söfnun, varðveisla og miðlun gagna, skal vera í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og í samræmi við ákvæði laga um sjúkraskrár nr 55/2009, eftir því sem við á.. Hugrekki ráðgjöf og fræðsla hefur sett sér sérstaka persónuverndarstefnu – sjá hér

  • Friðhelgi barns skal virt í allri miðlun persónuupplýsinga. Leitast skal við að fá samþykki barns, og eftir atvikum forsjáraðila þeirra, áður en upplýsingum er deilt, svo framarlega sem ekki er um að ræða lagaheimild, lögmæta hagsmuni barnsins eða aðra þætti þar sem skyldan til að vernda börn er yfirsterkari rétti þeirra til einkalífs.
  • Hugrekki – ráðgjöf og fræðsla  hafnar hvers kyns fordómum og mismunun. Fyrirtækið stuðlar að jafnræði og valdeflingu barna í öllum sínum störfum og hefur það að markmiði að koma í veg fyrir hvers kyns mismunun á grundvelli aldurs, þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, kynvitundar, kynhneigðar, trúar, skoðana, líkamlegri eða andlegri getu, efnahag, eða öðrum aðstæðum.
  • Innan Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu er stuðlað að öruggu starfsumhverfi. Starfsfólki sem vinnur með börnum ber að sitja námskeið um vernd barna, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, merkingabæra þáttöku barna og réttindafræðslu í framkvæmd á vegum UNICEF og skila inn viðeigandi skjali til verndarfulltrúa Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu því til staðfestingar og varðveislu.
  • Starfsfólk Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu, eða aðrir sem koma fram fyrir hönd fyrirtækisins, bera ábyrgð á að bregðast við gruni eða áhyggjum sem upp koma varðandi öryggi barns.
  • Starfsfólk Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu sem vinnur með börnum skulu framvísa sakavottorði til verndarfulltrúa, sé þess krafist, og hljóta þjálfun í verklagi um vernd barna í samræmi við hlutverk þeirra og ábyrgð.
  • Allar tilkynningar er varða vernd barna hjá Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu skulu settar í skýran forgang og sinnt án tafar, í samræmi við verklag um vernd barna. Verndarfulltrúi Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu ber ábyrgð á því að koma upplýsingum um grun um ofbeldi gegn barni til þar til bærra yfirvalda. Það getur þá verið annars vegar til barnaverndar á því svæði sem barnið býr eða, ef barn er í bráðri hættu, 112.
  • Starfsfólk og öll þau sem koma fram fyrir hönd Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu skulu fylgja siðareglum og verndarstefnu Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu. Brot á siðareglum og verndarstefnu, eða hegðun sem getur leitt af sér skaða fyrir barn, sætir viðurlögum í samræmi við brotið. Þannig getur einstaklingum verið meinað um að koma fram fyrir hönd Hugrekkis – ráðgjafar og fræðslu og starfsfólki gæti verið vikið frá störfum og brot tilkynnt til yfirvalda.

 

Endurskoðun og uppfærsla stefnunnar

Þessi stefna var fyrst sett fram og samþykkt af verndarfulltrúa barna hjá Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu 12. 07. 2023.

Endurskoða skal stefnuna eftir eitt ár til að byrja með og þar eftir á tveggja ára fresti. Samþykkja skal uppfærða útgáfu stefnunnar í kjölfar hverrar endurskoðunar. Verndarfulltrúi barna hjá Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu annast endurskoðun stefnunnar.